REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.grzadka.pl

Sprzedającym jest podmiot: Dorota Cora-Kuprowska "Grządka", prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9452093499, Regon: 364357266 zwany także zamiennie "Usługodawcą".

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerem telefonu: +48 735232327 koszt połączenia za minutę wg operatora,
- lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@grzadka.pl.


§ 1 Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.Grzadka.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.


§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.Grzadka.pl.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy www.Grzadka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.Grzadka.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
przeglądarka internetowa Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.


§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.Grzadka.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne,jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, w tym:
prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail,
wybierze metodę płatności,
sklep potwierdzi realizację zamówienia osobną wiadomością e-mail

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą wpłynięcie zamówienia do sklepu.

10. O realizacji zamówienia sklep informuje Klienta osobną wiadomością e-mail.

11. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności by produkty prezentowane w Serwisie były dostępne. Jeśli jednak produkty zamówione będą niedostępne w momencie realizacji zamówienia Sprzedawca może zaproponować:
produkt podobny do brakującego
usunięcie produktu z zamówienia


§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po wcześniejszym potwierdzeniu istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Orientacyjny czas dostawy przy wyborze opcji płatności ?przelew? może się wydłużyć o czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

5.Odbierając przesyłkę Klient jest zobowiązany do jej odpakowania w obecności kuriera, w celu sprawdzenia kondycji zawartości przesyłki. W przypadki uszkodzeń przesyłki należy spisać w obecności kuriera protokół szkody i odmówić przyjęcia produktu. Podpisany przez kuriera protokół należy wysłać do siedziby sklepu.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, przelewem na konto bankowe sklepu, bądź w momencie odbioru osobistego.


§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie,w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi ? od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość,umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:
ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia
dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych.

5. Odstąpienie od umowy z powodu stwierdzonych wad powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia, za wyjątkiem towarów, dla których daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia nie określa się.


§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.grzadka.pl

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub dobrowolnej zgody wyrażonej przez Klienta.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może bezpłatnie otrzymać kopię posiadanych przez Sprzedawcę swoich danych osobowych. Może również uzyskać od Sprzedawcy informacje nt:

  • Celu przetwarzania danych osobowych,
  • Jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane,
  • Komu przekazujemy dane osobowe,
  • Jak długo planujemy przechowywać dane osobowe.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z przekazanymi mu danymi osobowymi, chroni je oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

4. W trakcie składania zamówienia Klient proszony jest o akceptację aktualnego regulaminu. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.


§ 10 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

3. Zdjęcia produktów jak również informacje tekstowe znajdujące się w sklepie są objęte prawami autorskimi. Kopiowanie w celach handlowych jest zabronione bez wyraźnej zgody wyrażonej na piśmie.

4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu.

Aktualizacja: 24.05.2018